پروژه مقایسه روش های محاسبه آب شستگی در پایه پل ها با بكارگیری داده های اندازه گیری
 
 
 
گروه آموزشي مهندسي ايران iranian engineering group گروه آموزشي مهندسي ايران

 
 

پروژه مقایسه روش های محاسبه آب شستگی در پایه پل ها با بكارگیری داده های اندازه گیری

 موضوع پروژه : مقایسه روش های محاسبه آب شستگی در پایه پل ها با بكارگیری داده های اندازه گیری
تعداد صفحات : 237 صفحهپروژه مقایسه روش های محاسبه آب شستگی در پایه پل ها با بكارگیری داده های اندازه گیری
فرمت پروژه :  PDF
چون یكی از مهمترین دلایل تخریب پل ها بخصوص در مواقع سیلابی، آب شستگی موضعی اطراف پایه پل می باشد. تعیین عمق آب شستگی موضعی اطراف پایه های پل، نقش بسیار مهمی در طراحی پل ها در مقابل این پدیده مخرب ایفا می كند. این مهم با استفاده از معادلات تجربی انجام می شود. این معادلات توسط محققان مختلف و با استفاده از آزمایش های گوناگون وعمدتاً با روش رگرسیون بدست آمده اند. برای تعیین میزان دقیق عمق آب شستگی، استفاده از معادلاتی كه خطای كمتری دارند لازم و ضروری بنظر می رسد.
در این پروژه، با استفاده از داده های صحرایی به مقایسه معادلات آب شستگی پرداخته شده است و معادلاتی كه از خطای كمتری نسبت به بقیه روش ها برخوردار هستند، انتخاب و جهت استفاده در كارهای عملی معرفی شده اند. همچنین بدلیل اینكه بیشتر معادلات آب شستگی با استفاده از داده های آزمایشگاهی بدست آمده اند، در این تحقیق با استفاده از داده های صحرایی، رابطه جدیدی جهت تخمین عمق آب شستگی ارائه شده است. این رابطه بیشتر پارامترهای مؤثر در آب شستگی را دربردارد و از دقت خوبی برخوردار می باشد. همچنین مقایسه نتایج این رابطه با روابط دیگر و آمار واقعی نشان می دهد که رابطه جدید از دقت بیشتری برخوردار است.

»» فهرست مطالب:
فصل اول: مقدمه
موضوع و طرح
روش های بكار گرفته شده در طرح
روش بكار گرفته شده در این رساله
تقسیم موضوعی رساله
فصل دوم: آب شستگی
مقدمه
تعریف آب شستگی
انواع آب شستگی
كف كنی و بالا آمدن بستر
آب شستگی در اثر کاهش مقطع
آب شستگی طبیعی
آب شستگی موضعی
آب شستگی آب زلال
آب شستگی بستر زنده
مکانیزم آب شستگی موضعی
سیستم گردابی نعل اسبی
سیستم گردابی شیاری
سیستم گردابی دنباله دار
سیستم موج کمانی
جدایی و منطقه Wake
جداشدگی خطوط جریان در اطراف پایه
حرکت نخستین
پارامترهای موثر بر آب شستگی موضعی
پارامترهای هندسی
پارامتر های هیدرولیکی
پارامتر های مربوط به سیال
پارامتر های رسوب
فصل سوم: تاریخچه مطالب
مقدمه
اینگلیس پونا ١و ٢ (١٩٤٩)
لارسن و تاچ ( ١٩٥٦)
اینگلیس و لیسی ( ١٩٥٩)
ایزارد و برادلی ( ١٩٥٩)
وارزیوتیس ( ١٩٦٠ )
بتا ( ١٩٦٠ )
لی و همکاران (١٩٦١)
چیتال ( ١٩٦٢ )
لارسن ( ١٩٦٢ )
احمد ( ١٩٦٢ )
لاراس ( ١٩٦٣ )
نیل ( ١٩٦٤ )
مازا و سانچز ( ١٩٦٤ )
بروزرس ( ١٩٦٥ ) و ( ١٩٧٧ )
آرونچلام ( ١٩٦٥ )
بلنچ ( ١٩٦٦ )
کارستنز ( ١٩٦٦ )
شن ( ١٩٦٩ )
بلنچ-اینگلیس ( ١٩٦٩ )
شن- مازا ( ١٩٦٩ )
هانکو ( ١٩٧١ )
کلمن ( ١٩٧١ )
نورمن ( ١٩٧٥ ) رادکیوی ( ١٩٨٦ ) ملویل ( ١٩٨٨ )
روش دانشگاه ایالتی کلرادو CSU
جین و فیشر ( ١٩٧٩ )
بیکر ( ١٩٨٠ )
کادار ( ١٩٨١)
روش جین ( ١٩٨١ )
گارد و راجو ( ١٩٨٥ )
گایناکتی ( ١٩٨٦ )
فروهلیچ ( ١٩٨٨ )
ملویل و ساترلند ( ١٩٨٨ )
حسونی زاده ( ١٩٩٠ )
جانسون ( ١٩٩٥ )
ریچادسون (HEC -18) ( ١٩٩١ )
جااو و همکاران ( ١٩٩٣ )
ریچاردسون و دیویس(HEC -18) -( ١٩٩٥ )
جانسون ( ١٩٩٦ )
ریچاردماو ( ١٩٩٦ )
وله و باچ ( ١٩٩٩ )
ملویل و کلمن ( ٢٠٠٠ )
رابطه دانشگاه ایالتی کلرادو ( ٢٠٠١ )
تامر ( ٢٠٠٥ )
معادلات آب شستگی موضعی
قصل چهارم: ساختار معادلات حاكم بر آب شستگی
مقدمه
آنالیز ابعادی
باكینگهام تئوری
آنالیز پارامترهای آب شستگی
فصل پنجم: آمار و اطلاعات صحرائی
مقدمه
داده های مورد استفاده در این تحقیق
داده های صحرائی دكتر فروهلیچ
اطلاعات مربوط پلهای آمریكا:
آمار و اطلاعات پلهای منطقه نیوهمپشایر
فصل ششم: مقایسه روابط آب شستگی
مقدمه
آنالیز رابطه اینگلیس – پونا ( ١٩٤٩)
آنالیز رابطه لارسن و تاچ ( ١٩٥٦)
آنالیز رابطه وارزیوتیس ( ١٩٦٠)
آنالیز رابطه چیتال ( ١٩٦٢)
آنالیز رابطه احمد ( ١٩٦٢)
آنالیز رابطه لاراس ( ١٩٦٣)
آنالیز رابطه بروزرس ( ١٩٦٥)
آنالیز رابطه آرونچلام ( ١٩٦٥)
آنالیز رابطه بلنچ( ١٩٦٦)
آنالیز رابطه كارستنز ( ١٩٦٦)
آنالیز رابطه بلنچ و اینگلیس ( ١٩٦٩)
آنالیز رابطه هانكو I (١٩٧١)
آنالیز رابطه هانكو II
آنالیز رابطه كلمن ( ١٩٧١)
آنالیز رابطه نورمن ( ١٩٧٥)
آنالیز رابطه CSU
آنالیز رابطه بیكر ( ١٩٨٠)
آنالیز رابطه کادار ( ١٩٨٠)
آنالیز رابطه گایناكتی ( ١٩٨٦)
آنالیز رابطه فروهلیچ ( ١٩٨٨)
آنالیز رابطه ملویل و ساترلند ( ١٩٨٨)
آنالیز رابطه جااو ( ١٩٩٣)
آنالیز رابطه وله وباچ ( ١٩٩٩)
آنالیز رابطه CSU (٢٠٠١)
نتیجه گیری
فصل هفتم: بررسی امكان یك رابطه جدید
مقدمه
تعیین رابطه كلی با استفاده از آنالیز ابعادی
رابطه جدید جهت تخمین عمق آب شستگی
بررسی صحت رابطه جدید
بررسی با داده های استفاده شده در آنالیز رگرسیون رابطه
استفاده از آمار چند پل با بستر شنی و ماسه ای
عمق آب شستگی در مقابل پارامترهای بی بعد
حل مثالهایی از آب شستگی پل ها
مقایسه با روابط انتخاب شده
مقایسه با رابطه اینگلیس – پونا ( ١٩٤٩)
مقایسه با رابطه لاراس ( ١٩٦٣)
مقایسه با رابطه بروزرس ( ١٩٦٥)
مقایسه با رابطه آرونچلام ( ١٩٦٥)
مقایسه با رابطه گایناكتی ( ١٩٨٦)
مقایسه با رابطه فروهلیچ ( ١٩٨٨)
مقایسه با رابطه-CSU ٧ (٢٠٠١)
تحلیل حساسیت رابطه جدید
آنالیز حساسیت نسبت به عرض پایه
آنالیز حساسیت نسبت به زاویه هجوم جریان به پایه
آنالیز حساسیت نسبت به طول پایه
آنالیز حساسیت نسبت به سرعت جریان بالا دست پایه
آنالیز حساسیت نسبت به عمق جریان بالادست پایه
آنالیز حساسیت نسبت به D84
آنالیز حساسیت نسبت به D50
فصل هشتم: نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه
نتیجه گیری
ارائه پیشنهادات
پیوست ١
پیوست ٢
پیوست ٣
منابع
الف - منابع فارسی
ب- منابع لاتین

نوع محصول نوع محصول : پروژه
نوع خرید نوع خرید : خرید آنلاین

قیمت محصول قیمت : 30.000 تومان

جهت خرید این محصول کلیک کنید

  


 
 
-- دسترسی سریع --
ارتباط با پشتیبانی خرید پروژه کیفیت محصولات قوانین و مقررات آگهی های استخدامی اطلاعیه ها تبلیغات در سایت سوالات متداول

پشتیبانی گروه مهندسی ایزان
پرداخت آنلاین ملت
ارتباط با پشتیبانی از طریق تلگرام
 

 
 


 Home   |   Marketing  |  News  |  Rules  |   Rss  |  Contact Us  |  Anti Spam
Copyright © 2008- 2016 By Iranian Engineering Group All rights reserved